ETICKÝ KODEX

 

 

ETICKÝ KODEX SDRUŽENÍ DODAVATELŮ PRO SIGNMAKING

CÍLE
Cílem je zvýšit kulturu podnikání mezi dodavateli na trhu výroby reklamy a ve druhém plánu pozitivně ovlivnit i prostředí, ve kterém se pohybují naši klienti.
Členem Sdružení je zde míněna členská firma včetně všech jejích zaměstnanců a externích pracovníků.
Etický kodex nenahrazuje právní rámec podnikání v České republice, ale navazuje na něj doplněním o etické zásady.
Členové Sdružení výslovně uznávají Etický kodex a vynasnaží se, aby respektovaly cíle i jednotlivá ustanovení tohoto Etického kodexu.

HLAVNÍ BODY ETICKÉHO KODEXU

Normální je chovat se slušně
Člen Sdružení dodržuje dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a pravidla slušného a poctivého obchodního styku

Normální je nelhat
Člen Sdružení nebude v zájmu prodeje, či poškození konkurenta uvádět informace, které jsou v rozporu se skutečností.

Normální je nepomlouvat
Člen Sdružení se nebude hanlivě vyjadřovat o konkurenci

Normální je nekrást
Člen Sdružení nebude používat dokumenty a data, vytvořená konkurencí, bez svolení autora. Zároveň nebude aktivně oslovovat zaměstnance členských firem s nabídkou pracovního poměru (Nevylučuje to zaměstnat bývalého pracovníka konkurenční firmy)

Normální je být otevřený
Člen Sdružení se bude pravidelně jedenkrát ročně účastnit Interního výzkumu a uvádět pouze pravdivé údaje

Normální je platit
Člen Sdružení dodržuje a podporuje korektní finanční chování na trhu

Normální je být seriózní
Člen Sdružení má za úkol chránit dobré jméno Sdružení a udržovat pravdivou a nezkreslenou komunikaci se zákazníky tak, aby účastníci trhu byli řádným způsobem a v potřebném rozsahu informováni o činnosti Sdružení